IFRS 9 - In short

IFRS 9 - Kort fortalt

Med de nye EU-krav til bogføring baseret på de såkaldte IFRS 9-standarder er det slut med kun at kigge bagud, når der skal opgøres tab. Fra 2018 øges kravene, når det gælder bankernes evne til at nedskrive rettidigt på forventede fremtidige tab.

Hvorfor nye regler på området?
Oven på finanskrisen stod det klart, at krisen delvist skyldtes, at nogle af de store internationale banker valgte at udskyde afskrivningen af tab på visse engagementer selv i tilfælde, hvor det var usandsynligt, at lånene nogensinde ville blive indfriet. Denne praksis betød, at omfanget af finanskrisen blev forstærket. 

For at undgå en gentagelse opstod ideen om at ændre regnskabspraksis, så fokus fremover også skulle være på sandsynlige tab og ikke kun på indtrufne tab. Dette princip blev i marts 2008 beskrevet i et fælles diskussionsoplæg udarbejdet af International Accounting Standards Board (IASB) i samarbejde med deres amerikanske søsterorganisation, Financial Accounting Standards Board (FASB). Dette samarbejde blev grundstenen for de nye International Financial Reporting Standards (IFRS) på området under IFRS 9.
 
Hvad er IFRS 9?

International Financial Reporting Standards (IFRS) er forskellige sæt af standarder udarbejdet af IASB. Disse standarder danner grundlag for lovgivning i en lang række lande verden over – herunder i hele EU. 

En væsentlig grundsten i IFRS9 er skiftet fra regelbaserede tabsberegninger til principbaserede beregninger. Dette gør på den ene side beregningerne enklere, da den principbaserede tilgang er lettere at anvende bredt. På den anden side vil det større datagrundlag for beregningerne i fremtiden øge kravene til den systemmæssige understøttelse. 

Skiftet i regnskabsprincipper fra en bagudrettet model baseret på indtrufne tab til en fremadrettet model baseret på forventede tab beskrives af blandt andre PwC som den største ændring i regnskabsprincipper og -systemer i nyere tid. 

Hvornår træder det i kraft
EU vedtog i november 2016 formelt at anvende de nye IFRS 9 efter en længere høringsproces. Bestemmelserne træder i kraft per 1. januar 2018

Alle banker i Europa skal derfor sikre sig compliance før denne dato. 


Hvad betyder det for SDC’s kunder?

Statistiske nedskrivninger er typisk ikke noget, mindre pengeinstitutter har prøvet før – det er en ny verden både teknisk og kulturelt. 

Efter vedtagelsen af IFRS 9 er mange af SDC-bankerne allerede begyndt arbejdet med at øge hensættelserne til potentielle tab for at afbøde de økonomiske konsekvenser, når IFRS 9 træder i kraft. 

Hvad gør SDC?

For at blive klar til IFRS 9 har SDC i 1. kvartal 2016 iværksat et fællesnordisk projekt til at forberede systemerne til at understøtte de nye IFRS 9-principper. Det er et stort projekt, der involverer en lang række systemer, og som skal tage højde for de forskellige måder forskellige pengeinstitutter hidtil har foretaget risikoberegninger.

Via tæt samarbejde med banksammenslutningerne LOPI i Danmark og EIKA i Norge sikrer SDC sig et godt grundlag for, at hændelser og generelle ændringer i markederne bliver registeret i systemet og dermed kan indgå i beregningerne på tværs af alle banker.

Første projektleverance blev leveret i slutningen af marts 2017, hvor SDC’s beregningsmotor blev opdateret med de væsentligste funktioner til at understøtte registrering og beregning af forventet nedskrivning. Den fulde løsning vil være på plads den 1/1-2018 med de resterende komponenter og integrationer.

Fordele med SDC
Da SDC dækker mange banker og flere lande, vil datagrundlaget for statistisk analyse være betydeligt bedre, end hvis bankerne skulle gennemføre analyserne enkeltvis. SDC rådfører sig med tilsynsmyndighederne i både Danmark, Norge og Sverige og med eksterne revisorer, der alle er med til at sikre at løsningen både lever op til kravene og dækker de i nogle tilfælde meget forskellige behov og krav, som små og større pengeinstitutter står med.

De fem vigtigste ting, du skal vide om IFRS 9

IFRS 9 afløser de hidtidige regler på området – IAS 39.
Med IFRS 9 indføres for første gang et system, der er designet til at se fremad. 
Alle nye lån og kreditter skal vurderes ud fra risiko for tab de første 12 måneder. 
Bedre indsigt i fremtidig kreditrisiko giver grundlag for bedre rådgivning. 
Projektleverancen i januar 2018 er en ufravigelig deadline.

IFRS 9 - In short